push icon on the topbar

새소식

확률 태초의 힘/태초아르카 제련 옵션 확률 2024.03.21

태초의 힘 세트 제련 확률

세트

옵션명

수치

확률

2세트

()공격

264

4.00%

(번개)공격

264

4.00%

()공격

264

4.00%

(바람)공격

264

4.00%

()공격

264

4.00%

()크리티컬

4.00%

4.00%

(번개)크리티컬

4.00%

4.00%

()크리티컬

4.00%

4.00%

(바람)크리티컬

4.00%

4.00%

()크리티컬

4.00%

4.00%

원소 공격

53

5.00%

원소 크리티컬

0.80%

5.00%

()공격

132

4.00%

(번개)공격

132

4.00%

()공격

132

4.00%

(바람)공격

132

4.00%

()공격

132

4.00%

()크리티컬

2.00%

4.00%

(번개)크리티컬

2.00%

4.00%

()크리티컬

2.00%

4.00%

(바람)크리티컬

2.00%

4.00%

()크리티컬

2.00%

4.00%

원소 공격

27

5.00%

원소 크리티컬

0.40%

5.00%

3세트

()방어

264

4.00%

(번개)방어

264

4.00%

()방어

264

4.00%

(바람)방어

264

4.00%

()방어

264

4.00%

()크리티컬 저항

4.00%

4.00%

(번개)크리티컬 저항

4.00%

4.00%

()크리티컬 저항

4.00%

4.00%

(바람)크리티컬 저항

4.00%

4.00%

()크리티컬 저항

4.00%

4.00%

원소 방어

53

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.80%

5.00%

()방어

132

4.00%

(번개)방어

132

4.00%

()방어

132

4.00%

(바람)방어

132

4.00%

()방어

132

4.00%

()크리티컬 저항

2.00%

4.00%

(번개)크리티컬 저항

2.00%

4.00%

()크리티컬 저항

2.00%

4.00%

(바람)크리티컬 저항

2.00%

4.00%

()크리티컬 저항

2.00%

4.00%

원소 방어

27

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.40%

5.00%

4세트

()공격

264

3.70%

(번개)공격

264

3.70%

()공격

264

3.70%

(바람)공격

264

3.70%

()공격

264

3.70%

()크리티컬

4.00%

2.00%

(번개)크리티컬

4.00%

2.00%

()크리티컬

4.00%

2.00%

(바람)크리티컬

4.00%

2.00%

()크리티컬

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

(번개)치명타 증폭

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

(바람)치명타 증폭

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

()피해 배율

8.00%

0.20%

(번개)피해 배율

8.00%

0.20%

()피해 배율

8.00%

0.20%

(바람)피해 배율

8.00%

0.20%

()피해 배율

8.00%

0.20%

원소 공격

53

5.00%

원소 크리티컬

0.80%

2.50%

원소 치명타 증폭

0.80%

2.50%

원소 피해 배율

1.60%

0.50%

()공격

132

3.70%

(번개)공격

132

3.70%

()공격

132

3.70%

(바람)공격

132

3.70%

()공격

132

3.70%

()크리티컬

2.00%

2.00%

(번개)크리티컬

2.00%

2.00%

()크리티컬

2.00%

2.00%

(바람)크리티컬

2.00%

2.00%

()크리티컬

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

(번개)치명타 증폭

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

(바람)치명타 증폭

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

()피해 배율

4.00%

0.20%

(번개)피해 배율

4.00%

0.20%

()피해 배율

4.00%

0.20%

(바람)피해 배율

4.00%

0.20%

()피해 배율

4.00%

0.20%

원소 공격

27

5.00%

원소 크리티컬

0.40%

2.50%

원소 치명타 증폭

0.40%

2.50%

원소 피해 배율

0.80%

0.50%

5세트

()방어

264

4.10%

(번개)방어

264

4.10%

()방어

264

4.10%

(바람)방어

264

4.10%

()방어

264

4.10%

()저항

32

1.00%

(번개)저항

32

1.00%

()저항

32

1.00%

(바람)저항

32

1.00%

()저항

32

1.00%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

(번개)크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

(바람)크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()치명타 감소

4.00%

1.20%

(번개)치명타 감소

4.00%

1.20%

()치명타 감소

4.00%

1.20%

(바람)치명타 감소

4.00%

1.20%

()치명타 감소

4.00%

1.20%

원소 방어

53

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.80%

2.50%

원소 치명타 감소

0.80%

1.00%

()방어

132

4.10%

(번개)방어

132

4.10%

()방어

132

4.10%

(바람)방어

132

4.10%

()방어

132

4.10%

()저항

16

1.00%

(번개)저항

16

1.00%

()저항

16

1.00%

(바람)저항

16

1.00%

()저항

16

1.00%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

(번개)크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

(바람)크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()치명타 감소

2.00%

1.20%

(번개)치명타 감소

2.00%

1.20%

()치명타 감소

2.00%

1.20%

(바람)치명타 감소

2.00%

1.20%

()치명타 감소

2.00%

1.20%

원소 방어

27

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.40%

2.50%

원소 치명타 감소

0.40%

1.00%

 6세트

()공격

264

3.50%

(번개)공격

264

3.50%

()공격

264

3.50%

(바람)공격

264

3.50%

()공격

264

3.50%

()저항 감소

32

0.50%

(번개)저항 감소

32

0.50%

()저항 감소

32

0.50%

(바람)저항 감소

32

0.50%

()저항 감소

32

0.50%

()크리티컬

4.00%

2.00%

(번개)크리티컬

4.00%

2.00%

()크리티컬

4.00%

2.00%

(바람)크리티컬

4.00%

2.00%

()크리티컬

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

(번개)치명타 증폭

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

(바람)치명타 증폭

4.00%

2.00%

()치명타 증폭

4.00%

2.00%

원소 공격

53

5.00%

원소 크리티컬

0.80%

2.50%

원소 치명타 증폭

0.80%

2.50%

()공격

132

3.50%

(번개)공격

132

3.50%

()공격

132

3.50%

(바람)공격

132

3.50%

()공격

132

3.50%

()저항 감소

16

0.50%

(번개)저항 감소

16

0.50%

()저항 감소

16

0.50%

(바람)저항 감소

16

0.50%

()저항 감소

16

0.50%

()크리티컬

2.00%

2.00%

(번개)크리티컬

2.00%

2.00%

()크리티컬

2.00%

2.00%

(바람)크리티컬

2.00%

2.00%

()크리티컬

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

(번개)치명타 증폭

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

(바람)치명타 증폭

2.00%

2.00%

()치명타 증폭

2.00%

2.00%

원소 공격

27

5.00%

원소 크리티컬

0.40%

2.50%

원소 치명타 증폭

0.40%

2.50%

7세트

()방어

264

3.50%

(번개)방어

264

3.50%

()방어

264

3.50%

(바람)방어

264

3.50%

()방어

264

3.50%

()저항

32

0.50%

(번개)저항

32

0.50%

()저항

32

0.50%

(바람)저항

32

0.50%

()저항

32

0.50%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

(번개)크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

(바람)크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()크리티컬 저항

4.00%

2.00%

()치명타 감소

4.00%

2.00%

(번개)치명타 감소

4.00%

2.00%

()치명타 감소

4.00%

2.00%

(바람)치명타 감소

4.00%

2.00%

()치명타 감소

4.00%

2.00%

원소 방어

53

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.80%

2.50%

원소 치명타 감소

0.80%

2.50%

()방어

132

3.50%

(번개)방어

132

3.50%

()방어

132

3.50%

(바람)방어

132

3.50%

()방어

132

3.50%

()저항

16

0.50%

(번개)저항

16

0.50%

()저항

16

0.50%

(바람)저항

16

0.50%

()저항

16

0.50%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

(번개)크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

(바람)크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()크리티컬 저항

2.00%

2.00%

()치명타 감소

2.00%

2.00%

(번개)치명타 감소

2.00%

2.00%

()치명타 감소

2.00%

2.00%

(바람)치명타 감소

2.00%

2.00%

()치명타 감소

2.00%

2.00%

원소 방어

27

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.40%

2.50%

원소 치명타 감소

0.40%

2.50%

태초·아르카 세트 제련 확률

세트

옵션명

수치

확률

2세트

()공격

330

4.00%

(번개)공격

330

4.00%

()공격

330

4.00%

(바람)공격

330

4.00%

()공격

330

4.00%

()크리티컬

5.00%

3.00%

(번개)크리티컬

5.00%

3.00%

()크리티컬

5.00%

3.00%

(바람)크리티컬

5.00%

3.00%

()크리티컬

5.00%

3.00%

()치명타 증폭

5.00%

0.80%

(번개)치명타 증폭

5.00%

0.80%

()치명타 증폭

5.00%

0.80%

(바람)치명타 증폭

5.00%

0.80%

()치명타 증폭

5.00%

0.80%

원소 공격

66

5.00%

원소 크리티컬

1.00%

5.00%

원소 치명타 증폭

1.00%

1.00%

()공격

165

4.00%

(번개)공격

165

4.00%

()공격

165

4.00%

(바람)공격

165

4.00%

()공격

165

4.00%

()크리티컬

2.50%

3.00%

(번개)크리티컬

2.50%

3.00%

()크리티컬

2.50%

3.00%

(바람)크리티컬

2.50%

3.00%

()크리티컬

2.50%

3.00%

()치명타 증폭

2.50%

0.80%

(번개)치명타 증폭

2.50%

0.80%

()치명타 증폭

2.50%

0.80%

(바람)치명타 증폭

2.50%

0.80%

()치명타 증폭

2.50%

0.80%

원소 공격

33

5.00%

원소 크리티컬

0.50%

5.00%

원소 치명타 증폭

0.50%

1.00%

3세트

()방어

330

4.00%

(번개)방어

330

4.00%

()방어

330

4.00%

(바람)방어

330

4.00%

()방어

330

4.00%

()크리티컬 저항

5.00%

3.00%

(번개)크리티컬 저항

5.00%

3.00%

()크리티컬 저항

5.00%

3.00%

(바람)크리티컬 저항

5.00%

3.00%

()크리티컬 저항

5.00%

3.00%

()치명타 감소

5.00%

0.80%

(번개)치명타 감소

5.00%

0.80%

()치명타 감소

5.00%

0.80%

(바람)치명타 감소

5.00%

0.80%

()치명타 감소

5.00%

0.80%

원소 방어

66

5.00%

원소 크리티컬 저항

1.00%

5.00%

원소 치명타 감소

1.00%

1.00%

()방어

165

4.00%

(번개)방어

165

4.00%

()방어

165

4.00%

(바람)방어

165

4.00%

()방어

165

4.00%

()크리티컬 저항

2.50%

3.00%

(번개)크리티컬 저항

2.50%

3.00%

()크리티컬 저항

2.50%

3.00%

(바람)크리티컬 저항

2.50%

3.00%

()크리티컬 저항

2.50%

3.00%

()치명타 감소

2.50%

0.80%

(번개)치명타 감소

2.50%

0.80%

()치명타 감소

2.50%

0.80%

(바람)치명타 감소

2.50%

0.80%

()치명타 감소

2.50%

0.80%

원소 방어

33

5.00%

원소 크리티컬 저항

0.50%

5.00%

원소 치명타 감소

0.50%

1.00%

4세트

()공격

330

3.60%

(번개)공격

330

3.60%

()공격

330

3.60%

(바람)공격

330

3.60%

()공격

330

3.60%

()저항 감소

40

0.20%

(번개)저항 감소

40

0.20%

()저항 감소

40

0.20%

(바람)저항 감소

40

0.20%

()저항 감소

40

0.20%

()크리티컬

5.00%

2.00%

(번개)크리티컬

5.00%

2.00%

()크리티컬

5.00%

2.00%

(바람)크리티컬

5.00%

2.00%

()크리티컬

5.00%

2.00%

()치명타 증폭

5.00%

2.00%

(번개)치명타 증폭

5.00%

2.00%

()치명타 증폭

5.00%

2.00%

(바람)치명타 증폭

5.00%

2.00%

()치명타 증폭

5.00%

2.00%

()피해 배율

10.00%

0.15%

(번개)피해 배율

10.00%

0.15%

()피해 배율

10.00%

0.15%

(바람)피해 배율

10.00%

0.15%

()피해 배율

10.00%

0.15%

원소 공격

66

5.00%

원소 크리티컬

1.00%

2.50%

원소 치명타 증폭

1.00%

2.50%

원소 피해 배율

2.00%

0.25%

()공격

165

3.60%

(번개)공격

165

3.60%

()공격

165

3.60%

(바람)공격

165

3.60%

()공격

165

3.60%

()저항 감소

20

0.20%

(번개)저항 감소

20

0.20%

()저항 감소</